JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 12 13 14 15 16 »

Foto: Torgrim Melhuus

Nokre dikt les ein best med øyra. Ja, med kroppen og sansane heller enn med den delen av hjernen som berre forstår seg på beinvegs prosa. Dette er noko alle barn klarer utan problem; dei får nonsens-rim til frukost og bånsullar til kvelds og set pris på lydane, rytmane og fridomen i språket. Så veks vi til og vil korkje ha tull eller trall, i alle fall ikkje i bøkene. Vi er redde for ikkje å forstå. Derfor held mange seg borte frå poesien. For der er det visst fare for at ein ikkje forstår alt frå a til å.

CathrineStrøm

Foto: Tove Sivertsen

Smarte dikt. Ei diktbok frå i år der forelsking skal vera den dominerande kjensla. Skriven, ifølgje flappeteksten til forlaget, til forfattarens kone: 54 tekstar kalla 25. september-diktene. Same dato brukte Dag Solstad i romanen 25. septemberplassen frå 1974, to år etter folkerøystinga om fellesmarknaden, som Noreg avviste.

Jan ErikVold

Foto: Ukjend / NTB

Erling Kittelsen (f. 1946) har vore forfattar, omsettar og bidragsytar på så mange verk sidan debuten i 1970 at det vel snart nærmar seg tresifra. Alt i 1992 skreiv Einar Økland om dei (den gong) 18 bøkene: «[d]ei har grodd ihop til eitt litterært verk. Endå det er eit kunstprodukt, eit intellektuelt arbeid, har det preg av å vere eit naturfenomen. Slik gjer det også sterkast inntrykk. Slik får det ein verknad.»

CathrineStrøm
Øyvind Rangøy er omsetjar, translatør og universitetslektor. No har han gjeve ut si første diktsamling på norsk.

Øyvind Rangøy er omsetjar, translatør og universitetslektor. No har han gjeve ut si første diktsamling på norsk.

Foto: Asko Künnap

Vanskeleg heimkomst

Dikta til Øyvind Rangøy verkar mogne og kombinerer ein sterk rytmisk impuls med ei fascinerande biletskapande evne.

SindreEkrheim

Foto: Stortingsarkivet / NTB

Kristian Halse (1926–2018) var ein kulturberar på Helgeland. Han var politikar, lokalhistorikar, diktar og lærar. Han høyrer til arven etter det gamle Venstre, som målfolk og lærarar flokka seg ikring. Halse var stortingsrepresentant for Venstre i perioden 1969–73. Han var frå Stangvik på Nordmøre. Der kom han frå ein familie med mange kreative sjeler. Ein av onklane hans var Leif Halse, kjend som tekstforfattaren til Vangsgutane.

RonnySpaans
Eirik S. Røkkum er debutant og kjem frå Averøy.

Eirik S. Røkkum er debutant og kjem frå Averøy.

Foto: Terje Visnes

Rusens og kjærleikens overskridingar

Lyrikkdebutanten Eirik S. Røkkum har med Kaskader av okser og aske skrive ein lyrisk-ekstatisk rølpeodyssé. Det lyriske eget jaktar på sanninga om seg sjølv og søkjer etter kjærleikens og rusens overskridande opplevingar og språk. Eget, som altså vekslar mellom å vere småfull og overstadig, rører seg gjennom Trondheims nattlege gater og bydelar, frekventerer pøbbar og hamnar i grøfter og slåstkampar, sekundert av ein springande lyrisk tale som vender seg til eit du – og til poesien. Men dette duet, som først er ein kjærast, forsvinn or soga, slik at det lyriske eget vert til ein forsmådd og einsam elskar og duet til ein ekskjærast.

SindreEkrheim

Foto: Gyldendal

Vi lever i eit Hofmo-år. 100 år er gått sidan Gunvor Hofmo vart fødd – 26 år sidan ho døydde. Hennar 700 Samlede dikt i dei bøkene ho gav ut, er vortne til 1100 når hennar Etterlatte dikt vert rekna med – dessutan finst 250 sider med tekst i det bandet som heiter Prosa, med noveller, artiklar, brev, dagboknotat og anna.

Jan ErikVold
Silje Linge Haaland er kunstnar og poet.

Silje Linge Haaland er kunstnar og poet.

Foto: Julie Pike

Alt som liknar på oss

I Silje Line Haalands debutbok Desperasjonsanimasjon finn ein dikt med ein sterk naturlyrisk impuls. Men naturkjensla vert råka av sjokkarta brot som riv ein bort frå landskapet ein er i. I setninga «stråene vaier som logo for vind» bryt økonomien inn i naturen, i sansinga og i språket.

SindreEkrheim

Foto: Solum Bokvennen

Eit dikt kan nemne og peike på det som er i ferd med å forsvinne i gløymsla; diktet er ein måte å minnast på. Det kan òg kople saman ulike tider og verder, noko som kjem tydeleg fram i dette diktet av Frank Eriksen frå boka Barkefjører frå 2020.

CathrineStrøm
Hanne Bramness har motteke ei rad litterære prisar etter debuten i 1983.

Hanne Bramness har motteke ei rad litterære prisar etter debuten i 1983.

Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen / Berlinkontoret

Opplyst av fleire soler

Hanne Bramness skriv om det utsette livet med venleik og konsekvens og lagar ein poesi som støtt er i rørsle.

SindreEkrheim
« 1 ... 12 13 14 15 16 »
« 1 ... 12 13 14 15 16 »

Foto: Torgrim Melhuus

Nokre dikt les ein best med øyra. Ja, med kroppen og sansane heller enn med den delen av hjernen som berre forstår seg på beinvegs prosa. Dette er noko alle barn klarer utan problem; dei får nonsens-rim til frukost og bånsullar til kvelds og set pris på lydane, rytmane og fridomen i språket. Så veks vi til og vil korkje ha tull eller trall, i alle fall ikkje i bøkene. Vi er redde for ikkje å forstå. Derfor held mange seg borte frå poesien. For der er det visst fare for at ein ikkje forstår alt frå a til å.

CathrineStrøm

Foto: Tove Sivertsen

Smarte dikt. Ei diktbok frå i år der forelsking skal vera den dominerande kjensla. Skriven, ifølgje flappeteksten til forlaget, til forfattarens kone: 54 tekstar kalla 25. september-diktene. Same dato brukte Dag Solstad i romanen 25. septemberplassen frå 1974, to år etter folkerøystinga om fellesmarknaden, som Noreg avviste.

Jan ErikVold

Foto: Ukjend / NTB

Erling Kittelsen (f. 1946) har vore forfattar, omsettar og bidragsytar på så mange verk sidan debuten i 1970 at det vel snart nærmar seg tresifra. Alt i 1992 skreiv Einar Økland om dei (den gong) 18 bøkene: «[d]ei har grodd ihop til eitt litterært verk. Endå det er eit kunstprodukt, eit intellektuelt arbeid, har det preg av å vere eit naturfenomen. Slik gjer det også sterkast inntrykk. Slik får det ein verknad.»

CathrineStrøm
Øyvind Rangøy er omsetjar, translatør og universitetslektor. No har han gjeve ut si første diktsamling på norsk.

Øyvind Rangøy er omsetjar, translatør og universitetslektor. No har han gjeve ut si første diktsamling på norsk.

Foto: Asko Künnap

Vanskeleg heimkomst

Dikta til Øyvind Rangøy verkar mogne og kombinerer ein sterk rytmisk impuls med ei fascinerande biletskapande evne.

SindreEkrheim

Foto: Stortingsarkivet / NTB

Kristian Halse (1926–2018) var ein kulturberar på Helgeland. Han var politikar, lokalhistorikar, diktar og lærar. Han høyrer til arven etter det gamle Venstre, som målfolk og lærarar flokka seg ikring. Halse var stortingsrepresentant for Venstre i perioden 1969–73. Han var frå Stangvik på Nordmøre. Der kom han frå ein familie med mange kreative sjeler. Ein av onklane hans var Leif Halse, kjend som tekstforfattaren til Vangsgutane.

RonnySpaans
Eirik S. Røkkum er debutant og kjem frå Averøy.

Eirik S. Røkkum er debutant og kjem frå Averøy.

Foto: Terje Visnes

Rusens og kjærleikens overskridingar

Lyrikkdebutanten Eirik S. Røkkum har med Kaskader av okser og aske skrive ein lyrisk-ekstatisk rølpeodyssé. Det lyriske eget jaktar på sanninga om seg sjølv og søkjer etter kjærleikens og rusens overskridande opplevingar og språk. Eget, som altså vekslar mellom å vere småfull og overstadig, rører seg gjennom Trondheims nattlege gater og bydelar, frekventerer pøbbar og hamnar i grøfter og slåstkampar, sekundert av ein springande lyrisk tale som vender seg til eit du – og til poesien. Men dette duet, som først er ein kjærast, forsvinn or soga, slik at det lyriske eget vert til ein forsmådd og einsam elskar og duet til ein ekskjærast.

SindreEkrheim

Foto: Gyldendal

Vi lever i eit Hofmo-år. 100 år er gått sidan Gunvor Hofmo vart fødd – 26 år sidan ho døydde. Hennar 700 Samlede dikt i dei bøkene ho gav ut, er vortne til 1100 når hennar Etterlatte dikt vert rekna med – dessutan finst 250 sider med tekst i det bandet som heiter Prosa, med noveller, artiklar, brev, dagboknotat og anna.

Jan ErikVold
Silje Linge Haaland er kunstnar og poet.

Silje Linge Haaland er kunstnar og poet.

Foto: Julie Pike

Alt som liknar på oss

I Silje Line Haalands debutbok Desperasjonsanimasjon finn ein dikt med ein sterk naturlyrisk impuls. Men naturkjensla vert råka av sjokkarta brot som riv ein bort frå landskapet ein er i. I setninga «stråene vaier som logo for vind» bryt økonomien inn i naturen, i sansinga og i språket.

SindreEkrheim

Foto: Solum Bokvennen

Eit dikt kan nemne og peike på det som er i ferd med å forsvinne i gløymsla; diktet er ein måte å minnast på. Det kan òg kople saman ulike tider og verder, noko som kjem tydeleg fram i dette diktet av Frank Eriksen frå boka Barkefjører frå 2020.

CathrineStrøm
Hanne Bramness har motteke ei rad litterære prisar etter debuten i 1983.

Hanne Bramness har motteke ei rad litterære prisar etter debuten i 1983.

Foto: Thomas Kolbein Bjørk Olsen / Berlinkontoret

Opplyst av fleire soler

Hanne Bramness skriv om det utsette livet med venleik og konsekvens og lagar ein poesi som støtt er i rørsle.

SindreEkrheim
« 1 ... 12 13 14 15 16 »