JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

« 1 ... 10 11 12 13 14 15 »

Frå pandemi til poesi

Noen gram stillhet er delt i fire delar. Første delen omhandlar diktarens oppleving og tolking av ulike sider av pandemien. Andre avdeling inneheld meta- og haikudikt, medan alle dikta i del tre byrjar med «En dag». Fjerde og siste bolken er sett saman av ulike dikt. Trass i ulike dikt er samlinga motivmessig knytt saman ved at det første og nest siste diktet i boka handlar om farens bortgang.

DAG OGTID
Svanhild Amdal Telnes er fødd i 1994 og voks opp i Seljord. Ho er psykolog og har studert ved Skrivekunstakademiet i Hordaland.

Svanhild Amdal Telnes er fødd i 1994 og voks opp i Seljord. Ho er psykolog og har studert ved Skrivekunstakademiet i Hordaland.

Foto: Julie Pike

Fellesskap, overskriding og utstøyting

Ved hjelp av enkle middel seier dikta til Svanhild Amdal Telnes noko vesentleg om samfunn og menneske i ein utsett posisjon.

SindreEkrheim

Foto: Niklas Lello / Aschehoug

Diktet: Helene Guåker

Helene Guåker (f. 1983) går naturen, familien og biologien tett på klinga i den kraftfulle diktboka Rød fødekvinne, som kom ut i fjor. Den tredje diktsamlinga og tiande utgjevinga hennar er ei rå, vreid og hjarteskakande ærleg bok om liv og død, fødsel – og inseminasjon. Ein kunne seie at boka handlar om å ønske seg barn når ein er singel og i slutten av 30-åra, men det er berre halve sanninga.

CathrineStrøm

Foto: Tine Poppe

Hanne Bramness, fødd 1959, filolog med studiar frå Universitetet i Oslo og King’s College i London, er ein internasjonalt orientert poet med utgjevingar både på norsk og engelsk. Ho debuterte på norsk med samlinga Korrespondanse i 1982, følgd av tolv diktbøker fram til Håp bygger huset (2018). Hennar seks siste titlar har kome på elleve år. Ho har også skrive dikt for born. Samlinga Vekta av lyset kom i 2013, engelsk utgåve ved Frances Presley 2017.

Jan ErikVold
Åsa Maria Kraft debuterte i 1997 og er prislønt for forfattarskapen.

Åsa Maria Kraft debuterte i 1997 og er prislønt for forfattarskapen.

Foto: Nille Leander

Gnostiske fantasiar

Fleire av dikta held god kvalitet, men diverre endrar ikkje det inntrykket av uforløyst poetisk potensial.

Kjetil Berthelsen

Foto: Kåre Halse / Wikipedia

Dette diktet blei skrive for seksti år sidan og stod på trykk i boka Marimesse, debutboka til Astrid Krog Halse (1914–2007), utgjeven på Noregs Boklag i 1961.

CathrineStrøm
Kjersti Wøien Håland har skrive i fleire sjangrar sidan debuten med ei diktsamling i 2013.

Kjersti Wøien Håland har skrive i fleire sjangrar sidan debuten med ei diktsamling i 2013.

Foto: Heidi Furre

Trivielt eksistensielt

Prosaens inntog i lyrikken er etter kvart nokså gamalt nytt. Men prosaen har utvida poesifeltet og befrukta det med både forteljande strategiar og ein sterkare munnleg stiltendens.

SindreEkrheim
Ulik Farestad debuterte i 2013. Årets diktsamling er hans tredje.

Ulik Farestad debuterte i 2013. Årets diktsamling er hans tredje.

Foto: Solum Bokvennen

Høgt og lågt i Oslo og kulturen

Dikta til Farestad, som har ein lett og livat diksjon og ikkje nektar seg enderim, slentrar og snublar over ting å gruble over.

SindreEkrheim

Foto: Torgrim Melhuus

Nokre dikt les ein best med øyra. Ja, med kroppen og sansane heller enn med den delen av hjernen som berre forstår seg på beinvegs prosa. Dette er noko alle barn klarer utan problem; dei får nonsens-rim til frukost og bånsullar til kvelds og set pris på lydane, rytmane og fridomen i språket. Så veks vi til og vil korkje ha tull eller trall, i alle fall ikkje i bøkene. Vi er redde for ikkje å forstå. Derfor held mange seg borte frå poesien. For der er det visst fare for at ein ikkje forstår alt frå a til å.

CathrineStrøm

Foto: Tove Sivertsen

Smarte dikt. Ei diktbok frå i år der forelsking skal vera den dominerande kjensla. Skriven, ifølgje flappeteksten til forlaget, til forfattarens kone: 54 tekstar kalla 25. september-diktene. Same dato brukte Dag Solstad i romanen 25. septemberplassen frå 1974, to år etter folkerøystinga om fellesmarknaden, som Noreg avviste.

Jan ErikVold
« 1 ... 10 11 12 13 14 15 »
« 1 ... 10 11 12 13 14 15 »

Frå pandemi til poesi

Noen gram stillhet er delt i fire delar. Første delen omhandlar diktarens oppleving og tolking av ulike sider av pandemien. Andre avdeling inneheld meta- og haikudikt, medan alle dikta i del tre byrjar med «En dag». Fjerde og siste bolken er sett saman av ulike dikt. Trass i ulike dikt er samlinga motivmessig knytt saman ved at det første og nest siste diktet i boka handlar om farens bortgang.

DAG OGTID
Svanhild Amdal Telnes er fødd i 1994 og voks opp i Seljord. Ho er psykolog og har studert ved Skrivekunstakademiet i Hordaland.

Svanhild Amdal Telnes er fødd i 1994 og voks opp i Seljord. Ho er psykolog og har studert ved Skrivekunstakademiet i Hordaland.

Foto: Julie Pike

Fellesskap, overskriding og utstøyting

Ved hjelp av enkle middel seier dikta til Svanhild Amdal Telnes noko vesentleg om samfunn og menneske i ein utsett posisjon.

SindreEkrheim

Foto: Niklas Lello / Aschehoug

Diktet: Helene Guåker

Helene Guåker (f. 1983) går naturen, familien og biologien tett på klinga i den kraftfulle diktboka Rød fødekvinne, som kom ut i fjor. Den tredje diktsamlinga og tiande utgjevinga hennar er ei rå, vreid og hjarteskakande ærleg bok om liv og død, fødsel – og inseminasjon. Ein kunne seie at boka handlar om å ønske seg barn når ein er singel og i slutten av 30-åra, men det er berre halve sanninga.

CathrineStrøm

Foto: Tine Poppe

Hanne Bramness, fødd 1959, filolog med studiar frå Universitetet i Oslo og King’s College i London, er ein internasjonalt orientert poet med utgjevingar både på norsk og engelsk. Ho debuterte på norsk med samlinga Korrespondanse i 1982, følgd av tolv diktbøker fram til Håp bygger huset (2018). Hennar seks siste titlar har kome på elleve år. Ho har også skrive dikt for born. Samlinga Vekta av lyset kom i 2013, engelsk utgåve ved Frances Presley 2017.

Jan ErikVold
Åsa Maria Kraft debuterte i 1997 og er prislønt for forfattarskapen.

Åsa Maria Kraft debuterte i 1997 og er prislønt for forfattarskapen.

Foto: Nille Leander

Gnostiske fantasiar

Fleire av dikta held god kvalitet, men diverre endrar ikkje det inntrykket av uforløyst poetisk potensial.

Kjetil Berthelsen

Foto: Kåre Halse / Wikipedia

Dette diktet blei skrive for seksti år sidan og stod på trykk i boka Marimesse, debutboka til Astrid Krog Halse (1914–2007), utgjeven på Noregs Boklag i 1961.

CathrineStrøm
Kjersti Wøien Håland har skrive i fleire sjangrar sidan debuten med ei diktsamling i 2013.

Kjersti Wøien Håland har skrive i fleire sjangrar sidan debuten med ei diktsamling i 2013.

Foto: Heidi Furre

Trivielt eksistensielt

Prosaens inntog i lyrikken er etter kvart nokså gamalt nytt. Men prosaen har utvida poesifeltet og befrukta det med både forteljande strategiar og ein sterkare munnleg stiltendens.

SindreEkrheim
Ulik Farestad debuterte i 2013. Årets diktsamling er hans tredje.

Ulik Farestad debuterte i 2013. Årets diktsamling er hans tredje.

Foto: Solum Bokvennen

Høgt og lågt i Oslo og kulturen

Dikta til Farestad, som har ein lett og livat diksjon og ikkje nektar seg enderim, slentrar og snublar over ting å gruble over.

SindreEkrheim

Foto: Torgrim Melhuus

Nokre dikt les ein best med øyra. Ja, med kroppen og sansane heller enn med den delen av hjernen som berre forstår seg på beinvegs prosa. Dette er noko alle barn klarer utan problem; dei får nonsens-rim til frukost og bånsullar til kvelds og set pris på lydane, rytmane og fridomen i språket. Så veks vi til og vil korkje ha tull eller trall, i alle fall ikkje i bøkene. Vi er redde for ikkje å forstå. Derfor held mange seg borte frå poesien. For der er det visst fare for at ein ikkje forstår alt frå a til å.

CathrineStrøm

Foto: Tove Sivertsen

Smarte dikt. Ei diktbok frå i år der forelsking skal vera den dominerande kjensla. Skriven, ifølgje flappeteksten til forlaget, til forfattarens kone: 54 tekstar kalla 25. september-diktene. Same dato brukte Dag Solstad i romanen 25. septemberplassen frå 1974, to år etter folkerøystinga om fellesmarknaden, som Noreg avviste.

Jan ErikVold
« 1 ... 10 11 12 13 14 15 »