JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 11 »
Joe Biden ved Det kvite huset 9. februar. Den siste tida har presidenten vist fleire teikn på sviktande minne, og mange spør seg om han er kognitivt kapabel til å stille til attval i haust.

Joe Biden ved Det kvite huset 9. februar. Den siste tida har presidenten vist fleire teikn på sviktande minne, og mange spør seg om han er kognitivt kapabel til å stille til attval i haust.

Foto: Evelyn Hockstein / Reuters / NTB

Når presidenten blir gløymsk

President Biden er tydeleg svekt, men det er ikkje grunnlag for å hevde at han har demens, seier nevrolog Per Alf Brodal.

Per Anders Todal
Katter får også kreft, og det er viktig å oppdage og behandle sjukdommen så tidleg som mogleg.

Katter får også kreft, og det er viktig å oppdage og behandle sjukdommen så tidleg som mogleg.

Foto: Pickpic.com

Når dyr får kreft

Kreft er ein vanleg sjukdom hos hund og katt, men med nye og betre behandlingsmetodar kan kanskje fleire familiedyr bli kurerte. Erfaringane frå behandling av dyr kan også gje verdfull kunnskap om korleis vi skal handtere kreft hos menneske. Men samstundes må omsynet til livskvaliteten dyra har, setje dei etiske grensene for kva tid behandlinga skal avsluttast.

Arve Nilsen

Smittevern også mot tankevirus

I Dag og Tid 5. januar («Ein kronisk pandemi») gjev Per Anders Todal røyst til forskarar som meiner at såkalla «langcovid» får for lite merksemd. Vidare peiker han på auken i «allment og uspesifisert» sjukefråvære sidan 2019 som ei truleg fylgje av seinverknader av koronasjukdom.

Ordskifte
I tre månader har Dmytro Dorosjenko lege på isolat på Ullevål sjukehus. Krigsskadde pasientar frå Ukraina har ofte infeksjonar med resistente bakteriar.

I tre månader har Dmytro Dorosjenko lege på isolat på Ullevål sjukehus. Krigsskadde pasientar frå Ukraina har ofte infeksjonar med resistente bakteriar.

Foto: Erik Martiniussen

Krigen i Ukraina skaper multi-resistente bakterier

På Ullevål må dei ta i bruk heilt nye antibiotikum. Krigsskadde ukrainarar med resistente bakteriar kjem inn på sjukehus over heile Europa.

ErikMartiniussen
Stadig fleire bakteriar er i ferd med å utvikla motstandskraft mot antibiotikum. Kva er det som skjer?

Stadig fleire bakteriar er i ferd med å utvikla motstandskraft mot antibiotikum. Kva er det som skjer?

Foto: Boris Zerwann/AdobeStock

Antibiotikajakta

Innan 2050 kan antibiotikaresistente bakteriar drepa like mange menneske som kreft. No jaktar forskarane nye antibiotikum.

ErikMartiniussen
Hausten 2018 vart det demonstrert mot innskrenkingar i abortloven etter at Erna Solberg hadde opna for abortforhandlingar med KrF. Framover kan det verte meir strid om abortloven.

Hausten 2018 vart det demonstrert mot innskrenkingar i abortloven etter at Erna Solberg hadde opna for abortforhandlingar med KrF. Framover kan det verte meir strid om abortloven.

Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Den utdaterte loven

Like før jul la abortutvalet fram rapporten som tilrår å utvide grensa for sjølvbestemt abort frå veke 12 til veke 18 av svangerskapet. Utvalet føreslår òg å avvikle dagens abortnemnder og erstatte dei med eit nytt nemndsystem som skal ta avgjerder om abort etter 18. svangerskapsveke og avgjerder om såkalla fostertalsreduksjon, som vil seie abort av eitt eller fleire – men ikkje alle – foster i eit fleirlingsvangerskap.

Eva Aalberg Undheim

Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Ein kronisk pandemi

I januar 2024 kan covid-19-pandemien og nedstengingane verke som eit fjernt, underleg minne. Takk vere vaksinar, overståtte infeksjonar og mutasjonane som gjorde sjukdomen mildare, blir no få alvorleg sjuke om dei blir smitta. «Dette er en merkedag», sa helseminister Ingvild Kjerkol da ho oppheva koronaforskrifta 20. november i fjor. Frå den dagen vart ikkje covid-19 lenger rekna som ein allmennfarleg smittsam sjukdom. «Dette er en normalisering slik regjeringens strategi og beredskapsplan legger opp til», sa Kjerkol.

Per Anders Todal
Leonard Chafewa (32) og Sithembile Chimaliro (32) har utdanna seg til spesialistar i hjernekirurgi i Malawi.

Leonard Chafewa (32) og Sithembile Chimaliro (32) har utdanna seg til spesialistar i hjernekirurgi i Malawi.

Foto: Halldor Slettebø

Kirurgi mot fattigdom

Er det mogeleg å operera seg ut av fattigdom? Neppe. Men me veit at grunnleggjande og enkel kirurgi kan vera ei god investering, også i fattige land med svakt utbygd helseteneste. Til dømes kan vellukka inngrep resultera i at unge trafikkskadde blir friske og arbeidsføre. Det er langt betre økonomi enn om dei blir gåande ubehandla og endar som uføre, ute av stand til å brødfø seg sjølve. Nytteverdien av enkel kirurgi er spesielt stor innanfor fødselshjelp, akutte magesjukdomar og skadebehandling, men også for ein del hjernekirurgiske inngrep.

Haldor Slettebø

Illustrasjon: Shutterstock. / NTB

Ordskifte: Hva skyldes økningen av nevroutviklingsforstyrrelser?

Tidlig barnehagestart og institusjonalisering kan oppleves som så belastende for de pre-verbale barna at det kan føre til en skjevutvikling av barnas sentralnervesystem.

Ordskifte

På tide med eit paradigmeskifte?

I Dag og Tid nummer 48 vert det skrive om autisme i artikkelen «Autismemysteriet». I dag er det «oppdaga» fleire som er autistiske. I artikkelen blir det retta i ei negativ vinkling. Dessverre verkar det som dette er typisk for norsk journalistikk. Autistar er leie av å bli sette i dette søkeljoset som å ha ei «nerveforstyrring» eller å vera eit problem.

Ordskifte
1 2 3 4 ... 11 »
1 2 3 4 ... 11 »
Joe Biden ved Det kvite huset 9. februar. Den siste tida har presidenten vist fleire teikn på sviktande minne, og mange spør seg om han er kognitivt kapabel til å stille til attval i haust.

Joe Biden ved Det kvite huset 9. februar. Den siste tida har presidenten vist fleire teikn på sviktande minne, og mange spør seg om han er kognitivt kapabel til å stille til attval i haust.

Foto: Evelyn Hockstein / Reuters / NTB

Når presidenten blir gløymsk

President Biden er tydeleg svekt, men det er ikkje grunnlag for å hevde at han har demens, seier nevrolog Per Alf Brodal.

Per Anders Todal
Katter får også kreft, og det er viktig å oppdage og behandle sjukdommen så tidleg som mogleg.

Katter får også kreft, og det er viktig å oppdage og behandle sjukdommen så tidleg som mogleg.

Foto: Pickpic.com

Når dyr får kreft

Kreft er ein vanleg sjukdom hos hund og katt, men med nye og betre behandlingsmetodar kan kanskje fleire familiedyr bli kurerte. Erfaringane frå behandling av dyr kan også gje verdfull kunnskap om korleis vi skal handtere kreft hos menneske. Men samstundes må omsynet til livskvaliteten dyra har, setje dei etiske grensene for kva tid behandlinga skal avsluttast.

Arve Nilsen

Smittevern også mot tankevirus

I Dag og Tid 5. januar («Ein kronisk pandemi») gjev Per Anders Todal røyst til forskarar som meiner at såkalla «langcovid» får for lite merksemd. Vidare peiker han på auken i «allment og uspesifisert» sjukefråvære sidan 2019 som ei truleg fylgje av seinverknader av koronasjukdom.

Ordskifte
I tre månader har Dmytro Dorosjenko lege på isolat på Ullevål sjukehus. Krigsskadde pasientar frå Ukraina har ofte infeksjonar med resistente bakteriar.

I tre månader har Dmytro Dorosjenko lege på isolat på Ullevål sjukehus. Krigsskadde pasientar frå Ukraina har ofte infeksjonar med resistente bakteriar.

Foto: Erik Martiniussen

Krigen i Ukraina skaper multi-resistente bakterier

På Ullevål må dei ta i bruk heilt nye antibiotikum. Krigsskadde ukrainarar med resistente bakteriar kjem inn på sjukehus over heile Europa.

ErikMartiniussen
Stadig fleire bakteriar er i ferd med å utvikla motstandskraft mot antibiotikum. Kva er det som skjer?

Stadig fleire bakteriar er i ferd med å utvikla motstandskraft mot antibiotikum. Kva er det som skjer?

Foto: Boris Zerwann/AdobeStock

Antibiotikajakta

Innan 2050 kan antibiotikaresistente bakteriar drepa like mange menneske som kreft. No jaktar forskarane nye antibiotikum.

ErikMartiniussen
Hausten 2018 vart det demonstrert mot innskrenkingar i abortloven etter at Erna Solberg hadde opna for abortforhandlingar med KrF. Framover kan det verte meir strid om abortloven.

Hausten 2018 vart det demonstrert mot innskrenkingar i abortloven etter at Erna Solberg hadde opna for abortforhandlingar med KrF. Framover kan det verte meir strid om abortloven.

Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Den utdaterte loven

Like før jul la abortutvalet fram rapporten som tilrår å utvide grensa for sjølvbestemt abort frå veke 12 til veke 18 av svangerskapet. Utvalet føreslår òg å avvikle dagens abortnemnder og erstatte dei med eit nytt nemndsystem som skal ta avgjerder om abort etter 18. svangerskapsveke og avgjerder om såkalla fostertalsreduksjon, som vil seie abort av eitt eller fleire – men ikkje alle – foster i eit fleirlingsvangerskap.

Eva Aalberg Undheim

Illustrasjon: Shutterstock / NTB

Ein kronisk pandemi

I januar 2024 kan covid-19-pandemien og nedstengingane verke som eit fjernt, underleg minne. Takk vere vaksinar, overståtte infeksjonar og mutasjonane som gjorde sjukdomen mildare, blir no få alvorleg sjuke om dei blir smitta. «Dette er en merkedag», sa helseminister Ingvild Kjerkol da ho oppheva koronaforskrifta 20. november i fjor. Frå den dagen vart ikkje covid-19 lenger rekna som ein allmennfarleg smittsam sjukdom. «Dette er en normalisering slik regjeringens strategi og beredskapsplan legger opp til», sa Kjerkol.

Per Anders Todal
Leonard Chafewa (32) og Sithembile Chimaliro (32) har utdanna seg til spesialistar i hjernekirurgi i Malawi.

Leonard Chafewa (32) og Sithembile Chimaliro (32) har utdanna seg til spesialistar i hjernekirurgi i Malawi.

Foto: Halldor Slettebø

Kirurgi mot fattigdom

Er det mogeleg å operera seg ut av fattigdom? Neppe. Men me veit at grunnleggjande og enkel kirurgi kan vera ei god investering, også i fattige land med svakt utbygd helseteneste. Til dømes kan vellukka inngrep resultera i at unge trafikkskadde blir friske og arbeidsføre. Det er langt betre økonomi enn om dei blir gåande ubehandla og endar som uføre, ute av stand til å brødfø seg sjølve. Nytteverdien av enkel kirurgi er spesielt stor innanfor fødselshjelp, akutte magesjukdomar og skadebehandling, men også for ein del hjernekirurgiske inngrep.

Haldor Slettebø

Illustrasjon: Shutterstock. / NTB

Ordskifte: Hva skyldes økningen av nevroutviklingsforstyrrelser?

Tidlig barnehagestart og institusjonalisering kan oppleves som så belastende for de pre-verbale barna at det kan føre til en skjevutvikling av barnas sentralnervesystem.

Ordskifte

På tide med eit paradigmeskifte?

I Dag og Tid nummer 48 vert det skrive om autisme i artikkelen «Autismemysteriet». I dag er det «oppdaga» fleire som er autistiske. I artikkelen blir det retta i ei negativ vinkling. Dessverre verkar det som dette er typisk for norsk journalistikk. Autistar er leie av å bli sette i dette søkeljoset som å ha ei «nerveforstyrring» eller å vera eit problem.

Ordskifte
1 2 3 4 ... 11 »