Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 23.07.2018

Gå til toppen

Toppen

Stor auke i demens

| Den 30. september 2016

Stor auke i demens

Somme kommunar kjem til å ha ein enorm auke i talet på personar med demens per tusen innbyggjarar i åra som kjem, syner ein ny rapport.

 

– Å tala om ei eldrebylgje er ikkje dekkjande. Dette er ein overgang frå lågvatn til permanent høgvatn, for å seia det slik. Det kjem til å verta eit stabilt høgt nivå av eldre i samfunnet, seier Geir Godager.

– Det er eineståande i moderne historie at me har ein slik kombinasjon av nedbremsing av fødselstala samstundes som levetida har auka og me difor får ein så høg del av eldre i samfunnet. Men det er ikkje ein mellombels situasjon; slik kjem det til å vera i uoverskodeleg framtid, seier han.

Godager er økonom, og saman med Christian Holth Thorjussen har han nett skrive ein rapport der dei gjer overslag over kor mange som kjem til å få demens i åra som kjem, og kor høg delen av personar med demens kjem til å vera i folkesetnaden på ulike stader i landet. Og, ikkje minst, kva det kjem til å kosta kommunane.

– Kortversjonen er at dette vert dyrt, seier Thorjussen.

Noko av årsaka til at kostnaden for kommunane vert så høg, er at dei aller fleste som vert råka av sjukdomen, treng om–femnande hjelp av kommunale tenester av di evna til sjølvstendig livsførsle i dei fleste tilfelle vert svært redusert.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa