Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 14.08.2018

Gå til toppen

Toppen

Samfunn

«Dag og Tid publiserer aktuelle saker innan sosiologi, historie, økonomi, statsvitskap og politikk, antropologi, lingvistikk og psykologi.»

To enkle grep

5. mai 2013 |

Helsevesenet lid av at alt skal oversetjast til økonomi. Med to enkle inngrep kan vi få økonomistyringa ut av sjukehusa igjen.

Dei helsepolitiske diskusjonane kan minna litt om forsvarspolitikken. Ein fører oppheta diskusjonar om Forsvarssjefens habilitet i ei tilsettingssak, men … Les mer

Det stilnar i skogen

3. mai 2013 |

Å eige skog var som å ha pengar i banken. No ligg mykje av den norske skog-formuen an til å rotne på rot. 

Krisa i den norske papirindustrien blir stadig djupare. Union i Skien, Follum ved Hønefoss og Peterson i … Les mer

Inkluder­ing utan effekt

28. april 2013 |

Ei forskargruppe har sett på avtalen om inkluderande arbeidsliv. Regjeringa har sløst vekk pengar, ingen veit om avtalen fungerer, og det meste heng i lause lufta. Les heile artikkelen i papirutgåva til Dag og Tid.

Les mer

Den fyrste partisong eg høyra fekk

26. april 2013 |

Kor kjem dei politiske preferansane våre frå? Fram mot stortingsvalet granskar Agnes Ravatn kvifor me røystar som me gjer. Denne gongen: partiidentifikasjon

Det var ein periode i mine tidlege tjueår at eg og ei veninne av uforklarlege årsaker igjen og … Les mer

Flaum av pengar

25. april 2013 |

Flaum og klimaendringar skal visst kosta Noreg dyrt, men kvifor ikkje bruka alt vatnet til kraftproduksjon? Les heile artikkelen til Jon Hustad i papirutgåva av Dag og Tid.

Les mer

Den plagsame sjølvråderetten

24. april 2013 |

12.04.13

Trass i optimismen i 1990-åra vert ikkje verda noko meir demokratisk, skal vi tru den siste rapporten frå Freedom House. 

Vegen til helvete er brulagd med gode intensjonar, vert det sagt. Då FN avgjorde at verdssamfunnet hadde eit ansvar … Les mer

Stormakt på bistandstoppen

24. april 2013 |

 12.04.13

Den økonomiske stormakta Brasil var største mottakar av norsk bistand i fjor, syner tal frå Norad. Storparten av «bistanden» er ei norsk investering i eit kraftselskap. 

BISTAND Norad-oversynet over dei største mottakarane av norsk bistand i 2012 er pussig … Les mer

– Vi bør ikkje gje til tiggarar

24. april 2013 |

– Kvifor skal vi hjelpe akkurat dei som har ressursar nok til å reise, og ikkje dei som måtte bli att i heimlandet? 

Noreg førebur seg på eit storinntrykk av romfolk. I fjor var det om lag to tusen romfolk … Les mer

Staten går føre med eit dårleg eksempel

24. april 2013 |

Av Vidar Ystad,  19.04.13

Regjeringa har brote lovnadene om å få ned bruken av mellombelse stillingar i offentleg verksemd. No slår fagrørsla alarm. 

I februar sende dei fire hovud­samanslutningane i staten, LO, UNIO, YS og Akademikerne, eit felles brev … Les mer