Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.08.2017

Gå til toppen

Toppen

Leiar

«Dag og Tid publiserer leiarartiklar med redaksjonelle kommentarar, der vi tek standpunkt i ei eller fleire aktuelle saker.»

Eit vendepunkt for Trump?

18. august 2017 |

Pressekonferansen til Donald Trump tysdag denne veka er eit lågpunkt i presidentstyret hans så langt. Etter å ha fått massiv kritikk for å vere utydeleg i sine fyrste kommentarar etter dei høgreradikale og rasistiske demonstrasjonane i Charlottesville, tok presidenten tydeleg … Les mer

Venezuelanske verdiar

11. august 2017 |

Vald, armod og samanbrot i Venezuela skaper for tida nyhende frå ein region me elles høyrer lite om. FN og humanitære organisasjonar er uroa for tryggleik og menneskerettar i det herja landet.

Venezuela disponerer òg dei rikaste oljereservane i verda, … Les mer

På ville vegar

4. august 2017 |

I juni følgde Stortinget framlegget frå regjeringa om å kutte i løyvingane til Nasjonale turistvegar. I innstillinga til Nasjonal transportplan 2018–2029 argumenterte regjeringa med at turistvegprosjektet har vore svært kostnadskrevjande, og ho ville difor halvere talet på tiltak som står … Les mer

Sjølvtekt og sjølvtukt

7. juli 2017 |

Denne veka har me høyrt om eigaren av bilverkstaden i Vågsbygd som fekk stole eit stillas verdt 50.000 kroner. Trass i at overvakingskameraet hans fanga bilete av det som truleg var tjuvane, melde politiet pass. «De underrettes om at forholdet … Les mer

30. juni 2017 |

Norske soldatar er med i ein krig i Syria, viser det seg, men kvifor og korleis er ikkje sagt. Irak skal ha bede om militær hjelp mot eit IS som ikkje stoggar ved grensa mellom Irak og nabolandet Syria. Difor … Les mer

Hyllest til Riksrevisjonen

23. juni 2017 |

Riksrevisjonen skal revidera rekneskapen til staten, kontrollera forvaltinga av interessene staten har i selskap, og gjennomføra undersøkingar av korleis vedtaka til Stortinget er følgde opp. Dessutan skal dei bidra til å førebyggja og avdekkja misleghald og feil i forvaltinga.

Dette … Les mer

Aukande vald

16. juni 2017 |

Vi opplever for tida meir vald og fleire masseslagsmål blant ungdom. Ofte er det lause ungdomsgrupperingar som av ulike årsaker brakar saman – ikkje éin person mot ein annan, men ti mot ti. Eller det kan vera vald der ein … Les mer

Samlokalisering som mantra

9. juni 2017 |

Statsbygg har valt ut sju framlegg til utforming av eit nytt regjeringskvartal i Oslo. Framlegga er presenterte på heimesidene til Statsbygg. Alle sju er prega av høgblokker som sterkt vil dominera byhorisonten og området rundt. Slik vert det når alle … Les mer

2. juni 2017 |

Fredrikstad har fått Statens pris for attraktiv by 2017. Prisen skal framheva byar og tettstadar som har evne til å skapa «et levende og attraktivt sted å bo, arbeide og drive næring». Gratulerer til Fredrikstad!

I prisgrunngjevinga vert tre kvalitetar … Les mer

Etter Manchester

26. mai 2017 |

Etter det groteske åtaket i Paris mot satirebladet Charlie Hebdo, der ein heil redaksjon vart massakrert med automatvåpen, skreiv Dag og Tid på leiarplass at ein skal ta trugsmålet på alvor, men at vi samstundes – som samfunn – må ignorera … Les mer