Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 26.06.2017

Gå til toppen

Toppen

Leiar

«Dag og Tid publiserer leiarartiklar med redaksjonelle kommentarar, der vi tek standpunkt i ei eller fleire aktuelle saker.»

Hyllest til Riksrevisjonen

23. juni 2017 |

Riksrevisjonen skal revidera rekneskapen til staten, kontrollera forvaltinga av interessene staten har i selskap, og gjennomføra undersøkingar av korleis vedtaka til Stortinget er følgde opp. Dessutan skal dei bidra til å førebyggja og avdekkja misleghald og feil i forvaltinga.

Dette … Les mer

Aukande vald

16. juni 2017 |

Vi opplever for tida meir vald og fleire masseslagsmål blant ungdom. Ofte er det lause ungdomsgrupperingar som av ulike årsaker brakar saman – ikkje éin person mot ein annan, men ti mot ti. Eller det kan vera vald der ein … Les mer

Samlokalisering som mantra

9. juni 2017 |

Statsbygg har valt ut sju framlegg til utforming av eit nytt regjeringskvartal i Oslo. Framlegga er presenterte på heimesidene til Statsbygg. Alle sju er prega av høgblokker som sterkt vil dominera byhorisonten og området rundt. Slik vert det når alle … Les mer

2. juni 2017 |

Fredrikstad har fått Statens pris for attraktiv by 2017. Prisen skal framheva byar og tettstadar som har evne til å skapa «et levende og attraktivt sted å bo, arbeide og drive næring». Gratulerer til Fredrikstad!

I prisgrunngjevinga vert tre kvalitetar … Les mer

Etter Manchester

26. mai 2017 |

Etter det groteske åtaket i Paris mot satirebladet Charlie Hebdo, der ein heil redaksjon vart massakrert med automatvåpen, skreiv Dag og Tid på leiarplass at ein skal ta trugsmålet på alvor, men at vi samstundes – som samfunn – må ignorera … Les mer

12. mai 2017 |

Planane til regjeringa om ny fylkesinndeling er lite gjennomtenkte. Ein merkar det alt på namneframlegga. «Innlandet» for Oppland og Hedmark; «Viken» for Østfold, Akershus og Buskerud; «Vestlandet» for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Namna er korkje historisk eller geografisk godt … Les mer

Stram inn Norsk Tipping

5. mai 2017 |

Stortinget handsama denne veka den norske spelpolitikken. Diverre skjer det få innstrammingar trass i at 120.000 nordmenn er avhengige av å spela pengespel.

Regjeringa burde ha gjort tilboda til Norsk Tipping mindre attraktive, for Norsk Tipping driv ein ganske aggressiv … Les mer

Eit meir sjølvstendig Europa

21. april 2017 |

«Dette var eit nytt vellukka oppdrag. Om ein samanliknar kva som er gjort dei siste åtte vekene med kva som er gjort dei siste åtte åra, er det ein stor skilnad», sa USAs president Donald Trump etter at USA hadde … Les mer

7. april 2017 |

Det er ein slåande skilnad på dagens norske Russland-politikk og den norske Kina-politikken. Kina inngår vi ein audmjukande avtale med for å oppnå auka handelssamkvem. Russland boikottar vi økonomisk. Den historiske og faktiske bakgrunnen for politikken er ulik, men likevel … Les mer

Når alt vert «klimavenleg»

24. mars 2017 |

«Klimavenleg» – finst det i dag eit meir misbrukt og meiningstomt ord? Etter tiår med talar, lovnader og reklamekampanjar har snart det meste vore «klimavenleg» på eit eller anna tidspunkt.

Norsk oljeproduksjon er «klimavenleg», meiner Statoil-sjefen. Norsk gass er «klimavenleg», … Les mer